WordPress database error: [Table 'wp_nextend_smartslider_storage' is marked as crashed and should be repaired]
SELECT value FROM wp_nextend_smartslider_storage WHERE `key` = 'slidercache53'

WordPress database error: [Duplicate entry 'slidercache53' for key 'key']
INSERT INTO wp_nextend_smartslider_storage (`key`,`value`) VALUES ('slidercache53','{\"time\":1508487984,\"data\":{\"css\":\"http:\\/\\/www.audiocontrol.com\\/wp-content\\/cache\\/css\\/static\\/fa38aecf3007fdee953ca93b30955ab0.css\",\"js\":{\"core\":{\"\\/home\\/audio61\\/public_html\\/wp-content\\/plugins\\/nextend\\/library\\/assets\\/js\\/class.js\":\"\\/home\\/audio61\\/public_html\\/wp-content\\/plugins\\/nextend\\/library\\/assets\\/js\\/class.js\"}},\"fonts\":{\"Open Sans\":{\"0\":400,\"1\":\"latin\",\"400,latin\":1},\"Pacifico\":{\"0\":400,\"1\":\"latin\",\"400,latin\":1}},\"html\":\"<div id=\\\"error\\\"><p class=\\\"wpdberror\\\"><strong>WordPress database error:<\\/strong> [Table &#039;wp_nextend_smartslider_storage&#039; is marked as crashed and should be repaired]<br \\/><code>SELECT value FROM wp_nextend_smartslider_storage WHERE `key` = &#039;font53&#039;<\\/code><\\/p><\\/div><div class=\'ss2-align\'><script type=\\\"text\\/javascript\\\">\\r\\n window[\'nextend-smart-slider-53-onresize\'] = [];\\r\\n<\\/script>\\r\\n\\r\\n<div id=\\\"nextend-smart-slider-53\\\" class=\\\"nextend-slider-fadeload nextend-desktop \\\" style=\\\"font-size: 12px;\\\" data-allfontsize=\\\"12\\\" data-desktopfontsize=\\\"12\\\" data-tabletfontsize=\\\"16\\\" data-phonefontsize=\\\"20\\\">\\r\\n <div class=\\\"smart-slider-border1\\\" style=\\\"\\\">\\r\\n <div class=\\\"smart-slider-border2\\\">\\r\\n \\r\\n <div class=\\\"smart-slider-canvas smart-slider-slide-active smart-slider-bg-colored\\\" style=\\\"\\\">\\r\\n <img src=\\\"http:\\/\\/209.200.231.213\\/wp-content\\/uploads\\/2015\\/01\\/AC-10_AC_Weighting_Filter_Front-REV2.jpg\\\" data-desktop=\\\"http:\\/\\/209.200.231.213\\/wp-content\\/uploads\\/2015\\/01\\/AC-10_AC_Weighting_Filter_Front-REV2.jpg\\\" class=\\\"nextend-slide-bg\\\"\\/>\\r\\n <div class=\\\"smart-slider-canvas-inner\\\">\\r\\n <\\/div>\\r\\n <\\/div>\\r\\n <div class=\\\"smart-slider-canvas smart-slider-bg-colored\\\" style=\\\"\\\">\\r\\n <img src=\\\"http:\\/\\/209.200.231.213\\/wp-content\\/uploads\\/2015\\/01\\/AC-10_AC_Weighting_Filter_Side-REV2.jpg\\\" data-desktop=\\\"http:\\/\\/209.200.231.213\\/wp-content\\/uploads\\/2015\\/01\\/AC-10_AC_Weighting_Filter_Side-REV2.jpg\\\" class=\\\"nextend-slide-bg\\\"\\/>\\r\\n <div class=\\\"smart-slider-canvas-inner\\\">\\r\\n <\\/div>\\r\\n <\\/div>\\r\\n <\\/div>\\r\\n <\\/div>\\r\\n <div style=\\\"position: absolute;left:0%;bottom:5%;visibility: hidden;z-index:10; line-height: 0;width:100%;text-align:center;\\\" class=\\\"nextend-widget nextend-widget-always nextend-widget-display-desktop nextend-widget-bullet \\\" ><div class=\\\"nextend-bullet-container nextend-bullet nextend-bullet-numbers nextend-bullet-numbers-square nextend-bullet-horizontal\\\"><div onclick=\\\"njQuery(\'#nextend-smart-slider-53\').smartslider(\'goto\',0,false);\\\" data-thumbnail=\\\"http:\\/\\/209.200.231.213\\/wp-content\\/uploads\\/2015\\/01\\/AC-10_AC_Weighting_Filter_Front-REV2.jpg\\\" class=\\\"nextend-bullet nextend-bullet-numbers nextend-bullet-numbers-square nextend-bullet-horizontal\\\"><span class=\\\"sliderfont7\\\">\\r\\n 1\\r\\n <\\/span><\\/div><div onclick=\\\"njQuery(\'#nextend-smart-slider-53\').smartslider(\'goto\',1,false);\\\" data-thumbnail=\\\"http:\\/\\/209.200.231.213\\/wp-content\\/uploads\\/2015\\/01\\/AC-10_AC_Weighting_Filter_Side-REV2.jpg\\\" class=\\\"nextend-bullet nextend-bullet-numbers nextend-bullet-numbers-square nextend-bullet-horizontal\\\"><span class=\\\"sliderfont7\\\">\\r\\n 2\\r\\n <\\/span><\\/div><\\/div><\\/div><\\/div>\\r\\n\\r\\n<script type=\\\"text\\/javascript\\\">\\r\\n njQuery(document).ready(function () {\\r\\n njQuery(\'#nextend-smart-slider-53\').smartslider({\\\"translate3d\\\":1,\\\"playfirstlayer\\\":0,\\\"mainafterout\\\":0,\\\"inaftermain\\\":1,\\\"fadeonscroll\\\":0,\\\"autoplay\\\":1,\\\"autoplayConfig\\\":{\\\"duration\\\":4000,\\\"counter\\\":0,\\\"autoplayToSlide\\\":0,\\\"stopautoplay\\\":{\\\"click\\\":0,\\\"mouseenter\\\":1,\\\"slideplaying\\\":0},\\\"resumeautoplay\\\":{\\\"mouseleave\\\":1,\\\"slideplayed\\\":0,\\\"slidechanged\\\":1}},\\\"responsive\\\":{\\\"downscale\\\":1,\\\"upscale\\\":1,\\\"maxwidth\\\":3000,\\\"basedon\\\":\\\"combined\\\",\\\"screenwidth\\\":{\\\"tablet\\\":1024,\\\"phone\\\":640},\\\"ratios\\\":[1,1,0.7,0.5]},\\\"controls\\\":{\\\"scroll\\\":0,\\\"touch\\\":\\\"horizontal\\\",\\\"keyboard\\\":1},\\\"blockrightclick\\\":0,\\\"lazyload\\\":0,\\\"lazyloadneighbor\\\":0,\\\"randomize\\\":0,\\\"type\\\":\\\"ssSimpleSlider\\\",\\\"animation\\\":[\\\"horizontal\\\"],\\\"animationSettings\\\":{\\\"duration\\\":1500,\\\"delay\\\":0,\\\"easing\\\":\\\"easeInOutQuint\\\",\\\"parallax\\\":1},\\\"flux\\\":[0,[\\\"bars\\\",\\\"blocks\\\"]],\\\"touchanimation\\\":\\\"0\\\"});\\r\\n });\\r\\n<\\/script>\\r\\n<div style=\\\"clear: both;\\\"><\\/div>\\r\\n<\\/div><div id=\\\"nextend-smart-slider-53-placeholder\\\" ><img alt=\\\"\\\" style=\\\"width:100%; max-width: 3000px;\\\" src=\\\"data:image\\/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAABQAAAAIwCAYAAADZOcbUAAAP+ElEQVR4nO3YQQ0AIBDAMMC\\/50MFIVlaBXtvzwIAAAAAqs7vAAAAAADgHQMQAAAAAMIMQAAAAAAIMwABAAAAIMwABAAAAIAwAxAAAAAAwgxAAAAAAAgzAAEAAAAgzAAEAAAAgDADEAAAAADCDEAAAAAACDMAAQAAACDMAAQAAACAMAMQAAAAAMIMQAAAAAAIMwABAAAAIMwABAAAAIAwAxAAAAAAwgxAAAAAAAgzAAEAAAAgzAAEAAAAgDADEAAAAADCDEAAAAAACDMAAQAAACDMAAQAAACAMAMQAAAAAMIMQAAAAAAIMwABAAAAIMwABAAAAIAwAxAAAAAAwgxAAAAAAAgzAAEAAAAgzAAEAAAAgDADEAAAAADCDEAAAAAACDMAAQAAACDMAAQAAACAMAMQAAAAAMIMQAAAAAAIMwABAAAAIMwABAAAAIAwAxAAAAAAwgxAAAAAAAgzAAEAAAAgzAAEAAAAgDADEAAAAADCDEAAAAAACDMAAQAAACDMAAQAAACAMAMQAAAAAMIMQAAAAAAIMwABAAAAIMwABAAAAIAwAxAAAAAAwgxAAAAAAAgzAAEAAAAgzAAEAAAAgDADEAAAAADCDEAAAAAACDMAAQAAACDMAAQAAACAMAMQAAAAAMIMQAAAAAAIMwABAAAAIMwABAAAAIAwAxAAAAAAwgxAAAAAAAgzAAEAAAAgzAAEAAAAgDADEAAAAADCDEAAAAAACDMAAQAAACDMAAQAAACAMAMQAAAAAMIMQAAAAAAIMwABAAAAIMwABAAAAIAwAxAAAAAAwgxAAAAAAAgzAAEAAAAgzAAEAAAAgDADEAAAAADCDEAAAAAACDMAAQAAACDMAAQAAACAMAMQAAAAAMIMQAAAAAAIMwABAAAAIMwABAAAAIAwAxAAAAAAwgxAAAAAAAgzAAEAAAAgzAAEAAAAgDADEAAAAADCDEAAAAAACDMAAQAAACDMAAQAAACAMAMQAAAAAMIMQAAAAAAIMwABAAAAIMwABAAAAIAwAxAAAAAAwgxAAAAAAAgzAAEAAAAgzAAEAAAAgDADEAAAAADCDEAAAAAACDMAAQAAACDMAAQAAACAMAMQAAAAAMIMQAAAAAAIMwABAAAAIMwABAAAAIAwAxAAAAAAwgxAAAAAAAgzAAEAAAAgzAAEAAAAgDADEAAAAADCDEAAAAAACDMAAQAAACDMAAQAAACAMAMQAAAAAMIMQAAAAAAIMwABAAAAIMwABAAAAIAwAxAAAAAAwgxAAAAAAAgzAAEAAAAgzAAEAAAAgDADEAAAAADCDEAAAAAACDMAAQAAACDMAAQAAACAMAMQAAAAAMIMQAAAAAAIMwABAAAAIMwABAAAAIAwAxAAAAAAwgxAAAAAAAgzAAEAAAAgzAAEAAAAgDADEAAAAADCDEAAAAAACDMAAQAAACDMAAQAAACAMAMQAAAAAMIMQAAAAAAIMwABAAAAIMwABAAAAIAwAxAAAAAAwgxAAAAAAAgzAAEAAAAgzAAEAAAAgDADEAAAAADCDEAAAAAACDMAAQAAACDMAAQAAACAMAMQAAAAAMIMQAAAAAAIMwABAAAAIMwABAAAAIAwAxAAAAAAwgxAAAAAAAgzAAEAAAAgzAAEAAAAgDADEAAAAADCDEAAAAAACDMAAQAAACDMAAQAAACAMAMQAAAAAMIMQAAAAAAIMwABAAAAIMwABAAAAIAwAxAAAAAAwgxAAAAAAAgzAAEAAAAgzAAEAAAAgDADEAAAAADCDEAAAAAACDMAAQAAACDMAAQAAACAMAMQAAAAAMIMQAAAAAAIMwABAAAAIMwABAAAAIAwAxAAAAAAwgxAAAAAAAgzAAEAAAAgzAAEAAAAgDADEAAAAADCDEAAAAAACDMAAQAAACDMAAQAAACAMAMQAAAAAMIMQAAAAAAIMwABAAAAIMwABAAAAIAwAxAAAAAAwgxAAAAAAAgzAAEAAAAgzAAEAAAAgDADEAAAAADCDEAAAAAACDMAAQAAACDMAAQAAACAMAMQAAAAAMIMQAAAAAAIMwABAAAAIMwABAAAAIAwAxAAAAAAwgxAAAAAAAgzAAEAAAAgzAAEAAAAgDADEAAAAADCDEAAAAAACDMAAQAAACDMAAQAAACAMAMQAAAAAMIMQAAAAAAIMwABAAAAIMwABAAAAIAwAxAAAAAAwgxAAAAAAAgzAAEAAAAgzAAEAAAAgDADEAAAAADCDEAAAAAACDMAAQAAACDMAAQAAACAMAMQAAAAAMIMQAAAAAAIMwABAAAAIMwABAAAAIAwAxAAAAAAwgxAAAAAAAgzAAEAAAAgzAAEAAAAgDADEAAAAADCDEAAAAAACDMAAQAAACDMAAQAAACAMAMQAAAAAMIMQAAAAAAIMwABAAAAIMwABAAAAIAwAxAAAAAAwgxAAAAAAAgzAAEAAAAgzAAEAAAAgDADEAAAAADCDEAAAAAACDMAAQAAACDMAAQAAACAMAMQAAAAAMIMQAAAAAAIMwABAAAAIMwABAAAAIAwAxAAAAAAwgxAAAAAAAgzAAEAAAAgzAAEAAAAgDADEAAAAADCDEAAAAAACDMAAQAAACDMAAQAAACAMAMQAAAAAMIMQAAAAAAIMwABAAAAIMwABAAAAIAwAxAAAAAAwgxAAAAAAAgzAAEAAAAgzAAEAAAAgDADEAAAAADCDEAAAAAACDMAAQAAACDMAAQAAACAMAMQAAAAAMIMQAAAAAAIMwABAAAAIMwABAAAAIAwAxAAAAAAwgxAAAAAAAgzAAEAAAAgzAAEAAAAgDADEAAAAADCDEAAAAAACDMAAQAAACDMAAQAAACAMAMQAAAAAMIMQAAAAAAIMwABAAAAIMwABAAAAIAwAxAAAAAAwgxAAAAAAAgzAAEAAAAgzAAEAAAAgDADEAAAAADCDEAAAAAACDMAAQAAACDMAAQAAACAMAMQAAAAAMIMQAAAAAAIMwABAAAAIMwABAAAAIAwAxAAAAAAwgxAAAAAAAgzAAEAAAAgzAAEAAAAgDADEAAAAADCDEAAAAAACDMAAQAAACDMAAQAAACAMAMQAAAAAMIMQAAAAAAIMwABAAAAIMwABAAAAIAwAxAAAAAAwgxAAAAAAAgzAAEAAAAgzAAEAAAAgDADEAAAAADCDEAAAAAACDMAAQAAACDMAAQAAACAMAMQAAAAAMIMQAAAAAAIMwABAAAAIMwABAAAAIAwAxAAAAAAwgxAAAAAAAgzAAEAAAAgzAAEAAAAgDADEAAAAADCDEAAAAAACDMAAQAAACDMAAQAAACAMAMQAAAAAMIMQAAAAAAIMwABAAAAIMwABAAAAIAwAxAAAAAAwgxAAAAAAAgzAAEAAAAgzAAEAAAAgDADEAAAAADCDEAAAAAACDMAAQAAACDMAAQAAACAMAMQAAAAAMIMQAAAAAAIMwABAAAAIMwABAAAAIAwAxAAAAAAwgxAAAAAAAgzAAEAAAAgzAAEAAAAgDADEAAAAADCDEAAAAAACDMAAQAAACDMAAQAAACAMAMQAAAAAMIMQAAAAAAIMwABAAAAIMwABAAAAIAwAxAAAAAAwgxAAAAAAAgzAAEAAAAgzAAEAAAAgDADEAAAAADCDEAAAAAACDMAAQAAACDMAAQAAACAMAMQAAAAAMIMQAAAAAAIMwABAAAAIMwABAAAAIAwAxAAAAAAwgxAAAAAAAgzAAEAAAAgzAAEAAAAgDADEAAAAADCDEAAAAAACDMAAQAAACDMAAQAAACAMAMQAAAAAMIMQAAAAAAIMwABAAAAIMwABAAAAIAwAxAAAAAAwgxAAAAAAAgzAAEAAAAgzAAEAAAAgDADEAAAAADCDEAAAAAACDMAAQAAACDMAAQAAACAMAMQAAAAAMIMQAAAAAAIMwABAAAAIMwABAAAAIAwAxAAAAAAwgxAAAAAAAgzAAEAAAAgzAAEAAAAgDADEAAAAADCDEAAAAAACDMAAQAAACDMAAQAAACAMAMQAAAAAMIMQAAAAAAIMwABAAAAIMwABAAAAIAwAxAAAAAAwgxAAAAAAAgzAAEAAAAgzAAEAAAAgDADEAAAAADCDEAAAAAACDMAAQAAACDMAAQAAACAMAMQAAAAAMIMQAAAAAAIMwABAAAAIMwABAAAAIAwAxAAAAAAwgxAAAAAAAgzAAEAAAAgzAAEAAAAgDADEAAAAADCDEAAAAAACDMAAQAAACDMAAQAAACAMAMQAAAAAMIMQAAAAAAIMwABAAAAIMwABAAAAIAwAxAAAAAAwgxAAAAAAAgzAAEAAAAgzAAEAAAAgDADEAAAAADCDEAAAAAACDMAAQAAACDMAAQAAACAMAMQAAAAAMIMQAAAAAAIMwABAAAAIMwABAAAAIAwAxAAAAAAwgxAAAAAAAgzAAEAAAAgzAAEAAAAgDADEAAAAADCDEAAAAAACDMAAQAAACDMAAQAAACAMAMQAAAAAMIMQAAAAAAIMwABAAAAIMwABAAAAIAwAxAAAAAAwgxAAAAAAAgzAAEAAAAgzAAEAAAAgDADEAAAAADCDEAAAAAACDMAAQAAACDMAAQAAACAMAMQAAAAAMIMQAAAAAAIMwABAAAAIMwABAAAAIAwAxAAAAAAwgxAAAAAAAgzAAEAAAAgzAAEAAAAgDADEAAAAADCDEAAAAAACDMAAQAAACDMAAQAAACAMAMQAAAAAMIMQAAAAAAIMwABAAAAIMwABAAAAIAwAxAAAAAAwgxAAAAAAAgzAAEAAAAgzAAEAAAAgDADEAAAAADCDEAAAAAACDMAAQAAACDMAAQAAACAMAMQAAAAAMIMQAAAAAAIMwABAAAAIMwABAAAAIAwAxAAAAAAwgxAAAAAAAgzAAEAAAAgzAAEAAAAgDADEAAAAADCDEAAAAAACDMAAQAAACDMAAQAAACAMAMQAAAAAMIMQAAAAAAIMwABAAAAIMwABAAAAIAwAxAAAAAAwgxAAAAAAAgzAAEAAAAgzAAEAAAAgDADEAAAAADCDEAAAAAACDMAAQAAACDMAAQAAACAMAMQAAAAAMIMQAAAAAAIMwABAAAAIMwABAAAAIAwAxAAAAAAwgxAAAAAAAgzAAEAAAAgzAAEAAAAgDADEAAAAADCDEAAAAAACDMAAQAAACDMAAQAAACAMAMQAAAAAMIMQAAAAAAIMwABAAAAIMwABAAAAIAwAxAAAAAAwgxAAAAAAAgzAAEAAAAgzAAEAAAAgDADEAAAAADCDEAAAAAACDMAAQAAACDMAAQAAACAMAMQAAAAAMIMQAAAAAAIMwABAAAAIMwABAAAAIAwAxAAAAAAwgxAAAAAAAgzAAEAAAAgzAAEAAAAgDADEAAAAADCDEAAAAAACDMAAQAAACDMAAQAAACAMAMQAAAAAMIMQAAAAAAIMwABAAAAIMwABAAAAIAwAxAAAAAAwgxAAAAAAAi7JK4FX8Ch2JcAAAAASUVORK5CYII=\\\" \\/><\\/div>\",\"libraries\":{\"modernizr\":{\"jsfiles\":[\"\\/home\\/audio61\\/public_html\\/wp-content\\/plugins\\/nextend\\/library\\/javascript\\/modernizr\\/modernizr.js\"],\"js\":\"\"},\"jquery\":{\"jsfiles\":[\"\\/home\\/audio61\\/public_html\\/wp-content\\/plugins\\/nextend\\/library\\/javascript\\/jquery\\/1.9.1\\/njQuery.js\",\"\\/home\\/audio61\\/public_html\\/wp-content\\/plugins\\/nextend\\/library\\/javascript\\/jquery\\/1.9.1\\/jQuery.js\",\"\\/home\\/audio61\\/public_html\\/wp-content\\/plugins\\/nextend\\/library\\/javascript\\/jquery\\/1.9.1\\/uacss.js\",\"\\/home\\/audio61\\/public_html\\/wp-content\\/plugins\\/nextend\\/library\\/javascript\\/jquery\\/1.9.1\\/jquery.unique-element-id.js\",\"\\/home\\/audio61\\/public_html\\/wp-content\\/plugins\\/nextend\\/library\\/javascript\\/jquery\\/1.9.1\\/jquery.unveil.js\",\"\\/home\\/audio61\\/public_html\\/wp-content\\/plugins\\/nextend\\/library\\/javascript\\/jquery\\/1.9.1\\/jquery.waitforimages.js\",\"\\/home\\/audio61\\/public_html\\/wp-content\\/plugins\\/nextend\\/library\\/javascript\\/jquery\\/1.9.1\\/jquery.touchSwipe.js\",\"\\/home\\/audio61\\/public_html\\/wp-content\\/plugins\\/nextend\\/library\\/javascript\\/jquery\\/1.9.1\\/easing.js\",\"\\/home\\/audio61\\/public_html\\/wp-content\\/plugins\\/nextend\\/library\\/javascript\\/jquery\\/1.9.1\\/jquery.transit.js\",\"\\/home\\/audio61\\/public_html\\/wp-content\\/plugins\\/nextend-smart-slider2-full\\/library\\/smartslider\\/assets\\/js\\/animationbase.js\",\"\\/home\\/audio61\\/public_html\\/wp-content\\/plugins\\/nextend-smart-slider2-full\\/library\\/smartslider\\/assets\\/js\\/smartsliderbase.js\",\"\\/home\\/audio61\\/public_html\\/wp-content\\/plugins\\/nextend-smart-slider2-full\\/library\\/smartslider\\/assets\\/js\\/mainslider.js\",\"\\/home\\/audio61\\/public_html\\/wp-content\\/plugins\\/nextend-smart-slider2-full\\/library\\/smartslider\\/assets\\/js\\/layers.js\",\"\\/home\\/audio61\\/public_html\\/wp-content\\/plugins\\/nextend-smart-slider2-full\\/library\\/smartslider\\/assets\\/js\\/motions\\/no.js\",\"\\/home\\/audio61\\/public_html\\/wp-content\\/plugins\\/nextend-smart-slider2-full\\/library\\/smartslider\\/assets\\/js\\/motions\\/nostatic.js\",\"\\/home\\/audio61\\/public_html\\/wp-content\\/plugins\\/nextend-smart-slider2-full\\/library\\/smartslider\\/assets\\/js\\/motions\\/fade.js\",\"\\/home\\/audio61\\/public_html\\/wp-content\\/plugins\\/nextend-smart-slider2-full\\/library\\/smartslider\\/assets\\/js\\/motions\\/fadestatic.js\",\"\\/home\\/audio61\\/public_html\\/wp-content\\/plugins\\/nextend-smart-slider2-full\\/library\\/smartslider\\/assets\\/js\\/motions\\/slide.js\",\"\\/home\\/audio61\\/public_html\\/wp-content\\/plugins\\/nextend-smart-slider2-full\\/library\\/smartslider\\/assets\\/js\\/motions\\/slidestatic.js\",\"\\/home\\/audio61\\/public_html\\/wp-content\\/plugins\\/nextend-smart-slider2-full\\/library\\/smartslider\\/assets\\/js\\/motions\\/transit.js\",\"\\/home\\/audio61\\/public_html\\/wp-content\\/plugins\\/nextend\\/library\\/assets\\/js\\/jquery.qtip.min.js\",\"\\/home\\/audio61\\/public_html\\/wp-content\\/plugins\\/nextend-smart-slider2-full\\/plugins\\/nextendslidertype\\/simple\\/simple\\/slider.js\"],\"js\":\"$(\\\"#nextend-smart-slider-53 .nextend-bullet-container .nextend-bullet:not([data-thumbnail=\\\\\\\"\\\\\\\"])\\\").qtip({\\r\\n position: {\\r\\n my: \\\"bottom center\\\",\\r\\n at: \\\"top center\\\",\\r\\n adjust: {\\r\\n x: 0,\\r\\n y: -3\\r\\n },\\r\\n container: $(\\\"#nextend-smart-slider-53\\\")\\r\\n },\\r\\n prerender: true,\\r\\n style: {\\r\\n tip: {\\r\\n width: 14,\\r\\n height: 6\\r\\n },\\r\\n classes: \\\"nextend-bullet-numbers-thumbnail\\\"\\r\\n },\\r\\n content: {\\r\\n text: function(e, api) {\\r\\n var img = $(this).attr(\\\"data-thumbnail\\\");\\r\\n return \\\"<img src=\'\\\" + img + \\\"\' style=\'width:100%;\' \\/>\\\";\\r\\n }\\r\\n }\\r\\n });\\r\\n \\n\"}}},\"slideexpire\":1728583723}')

WordPress database error: [Table 'wp_nextend_smartslider_storage' is marked as crashed and should be repaired]
SELECT value FROM wp_nextend_smartslider_storage WHERE `key` = 'sliderchanged53'

WordPress database error: [Duplicate entry 'sliderchanged53' for key 'key']
INSERT INTO wp_nextend_smartslider_storage (`key`,`value`) VALUES ('sliderchanged53','0')

WordPress database error: [Table 'wp_nextend_smartslider_storage' is marked as crashed and should be repaired]
SELECT value FROM wp_nextend_smartslider_storage WHERE `key` = 'font53'

AC-10

A and C WEIGHTING FILTER

AudioControl AC-10 plug-in A & C weighting filter provides internationally standardized A and C weighting curves for use with the SA-3050 Series real time analyzer and for other applications. The AC-10 is 3/4 inch diameter XLR tube. The slide switch selects A or C weighting, as desired.

The AC-10 uses active filters to realize the two weighting curves. Power for the filters is supplied by the SA-3050’s microphone input. Alternatively, any transformerless, balanced input may be used as long as it provides 12-48V phantom (simplex) powering. This is the standard system used throughout the recording and sound reinforcement industry for remote-powering condenser microphones.

FEATURES

  • Plug-in A and C weighting filter for SA-3050 Series
  • Phantom powered (12 V to 48 V)
  • Selectable weighting curves
  • Phantom power through-feed for CM-10 microphone

SPECIFICATIONS

PERFORMANCE

  • Phantom power: 12 – 48 Vdc

WEIGHTS & DIMENSIONS

  • Dimensions: 4″L x 0.75″Diameter
  • Weight: 2.4 oz (68g)

IN THE BOX: AC-10, Feature Sheet

DOWNLOADS

FEATURE SHEET

Pin It on Pinterest